Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna – zarówno w aspekcie ochrony danych samych naszych klientów (jako administrator) jak i danych przechowywanych przez klientów w ramach kopii zapasowych (jako podmiot przetwarzający).

Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom ochrony wdrożyliśmy szereg narzędzi mających służyć ochronie danych osobowych, w pełni zgodny z wysokimi wymaganiami stawianymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. „RODO”.

1 – KWIACIARNIAGORZOW.COM.PL JAKO ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

KWIACIARNIAGORZOW.COM.PL jako usługodawca występuje zarówno w roli administratora danych osobowych, jak i podmiotu przetwarzającego.

Zgodnie z zapisami RODO:

administrator to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
podmiot przetwarzający to podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Mówiąc prościej, jeżeli przekazujesz swoje własne dane osobowe na rzecz KWIACIARNIAGORZOW.COM.PL, to występujemy wobec Ciebie w roli administratora. Jeżeli zaś przekazujesz nam dane osobowe innych osób, to działamy w roli podmiotu przetwarzającego.

Niezależnie od naszej roli – w obu aspektach chronimy dane osobowe z najwyższą starannością.

2 – JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Naszą zasadą jest zbieranie danych osobowych i następnie ich przetwarzanie tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane (w szczególności wywiązania się z umowy) oraz wynikających z przepisów prawa.

Zakres danych będzie różny w zależności od tego, czy dane będą przetwarzane, aby świadczyć usługi będące w naszej ofercie, czy w związku z zatrudnieniem, czy też innymi – szczególnymi celami.

3 – W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przede wszystkim na cele:

zawarcia i wykonania umowy,
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
marketingu bezpośredniego,
tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
wsparcia obsługi.
Jeżeli dane osobowe miałyby być przetwarzane w innych celach – będzie to ustalane w odpowiedni sposób w każdym takim przypadku.

4 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawową podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jego zgoda na to udzielona przez naszych klientów.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5 – KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzali w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

klientów,
pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz administratora oraz całego otoczenia wspierającego,
osób zamawiających usługę Newslettera.
Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.

Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

6 – POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem zachowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych KWIACIARNIAGORZOW.COM.PL wdrożyło w ramach swojej wewnętrznej organizacji Politykę Ochrony Danych Osobowych.

Każdy może się z nią zapoznać w tym miejscu.

Polityka Ochrony Danych Osobowych definiuje w sposób szczegółowy obowiązki nas jako administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a ponadto wskazuje na dokładne sposoby skorzystania przez każdą zainteresowaną osobę z przysługujących jej praw w związku z ochroną danych osobowych.

7 – UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W związku z ochroną danych osobowych każdy zaineresowany ma prawo do:

dostępu do danych (m.in. o udzielnie informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
sprostowania (poprawienia) swoich danych,
usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”),
ograniczenia przetwarzania danych,
przeniesienie danych do innego administratora danych.

8 – SPRZECIW

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:

wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu,
wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

9 – ZAKRES TERYTORIALNY

KWIACIARNIAGORZOW.COM.PL nie przekazuje żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Wszystkie dane przetwarzane w formie elektronicznej przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w Polsce.